Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Švietimo pagalba vaikams, ypač turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dėmesys mokyklų nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimas, galimų konfliktų prevencija ir krizių valdymas – tokia plataus spektro veikla yra sutelkta ir patikėta mokyklų Vaiko gerovės komisijoms. Švietimo ir mokslo ministras 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 patvirtino Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašą. Kartu buvo panaikintos kelios darbo grupės ir komisijos, atsakingos už siauras, tarpusavyje susijusias veiklas, pavyzdžiui, prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, specialųjį ugdymą.
 
Mokyklų vaiko gerovės komisijų paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. Komisijos kompetencija – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. Jų pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijų nariai taip pat spręs įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, patars tėvams. Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokyklose, komisijų nariai organizuos krizių valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklų bendruomenėms, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei. Mokyklų vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos "Valstybės žiniose" (2011 m. balandžio 13 d.), o specialiojo ugdymo komisijų funkcijas jos vykdo nuo 2011 m. liepos 1 d.
 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Violeta Šiuipienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja – Vida Juknelienė, surdopedagogė;
Sekretorė – Jolanta Malaškevičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
 
Nariai:
 • Snieguolė Čėsnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Tatjana Meron, logopedė;
 • Danutė Krakauskaitė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

 

Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, teikianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

    Įstaigos tarybos pirmininkė - Aldona Marčiulaitienė,

    Nariai:

 • Genovaitė Grudzinskaitė - direktorė,
 • Renata Andziulienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, įstaigos tarybos sekretorė,
 • Danutė Krakauskaitė - sveikatos priežiūros specialistė,
 • Aldona Kavaliauskienė - auklėtojos padėjėja,
 • Gintarė Šarakojienė – virėja,
 • Dovilė Narkūnienė – tėvų atstovė.

     

    Mokytojų taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai.

    Pirmininkė - Genovaitė Grudzinskaitė, lopšelio-darželio direktorė.

    Sekretorė - Zita Podlipskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

    Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo organizavimo, vaikų ugdymo kokybės klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių ugdymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;
 • analizuoja ugdymo planų, lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aptaria skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;
 • sprendžia vaikų sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus.