Biudžetinė įstaiga
Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus
Tel. (8 315) 76 511, (8 315) 76 510
El.p. ld@alytausputinelis.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054610

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ALYTAUS LOPŠELIO–DARŽELIO „PUTINĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBEI UŽIMTI

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 10,71 iki 11,37 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir mokinių skaičiaus).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1.  turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2.  direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2. 1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 

2. 2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2. 3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas); 

2. 4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;

2. 5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 1. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
 7. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 9. būti susipažinusiam su lopšelių-darželių veiklos organizavimu, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarka, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, užtikrinti jų vykdymą.

Pretendentas  pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos,  į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto));
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
 8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi); 
 9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 12 d. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus miesto savivaldybės administracijos 306 kab., Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. pašto adresu: virginija.auruskeviciene@alytus.lt. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir  sutikrinti juos su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka jų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. paštu: virginija.auruskeviciene@alytus.lt arba tel. (8 315) 55 142. 

Papildoma informacija:

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę visus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos turi susipažinti su Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ veikla, poreikiais ir gali pristatyti tarnybos bendruomenei savo vadovavimo švietimo įstaigai gaires. Galima lankytis tarnyboje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas). Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu bus sudaryta terminuota darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka (5 metams).

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. birželio 22 d.
Pretendentų atrankos posėdžio data – 2021 m. spalio 22 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt/).  
Vadovaujančiojo švietimo įstaigai asmens kontaktai  – Genovaitė Grudzinskaitė, tel. Nr. (8 315)  76 511, el. p. ld@alytausputinelis.lt

 

SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI IKIMOKYKLINIO  UGDYMO MOKYTOJO DARBO VIETAI UŽIMTI ALYTAUS LOPŠELYJE–DARŽELYJE „PUTINĖLIS“ (2,5 ETATO)

Mokyklos pavadinimas: Alytaus lopšelis-darželis ,,Putinėlis“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio  ugdymo mokytojas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui:

 • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
 • ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumų, ugdymo formų, metodų ir priemonių išmanymas bei jų taikymą praktikoje;
 • gebėjimas naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas);
 • nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, nustatytų Švietimo įstatyme, atitikimas.

​Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Darbo užmokestis 1317-1526 Eur (neatskaičius mokesčių), atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Dokumentus galima pateikti adresu Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@alytausputinelis.lt su nuoroda „Dėl laisvos ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo vietos“.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2021 m. liepos 4 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną), šiuo adresu:

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, Kalnėnų g. 2, LT-62324  Alytus.

Telefonas pasiteirauti  (8 315) 76 510, el.p. ld@alytausputinelis.lt. Kontaktinis asmuo: direktorė Genovaitė Grudzinskaitė.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuoti  asmeniškai.

 

SKELBIAMA ATRANKA LAISVAI MENINIO UGDYMO PEDAGOGO DARBO VIETAI UŽIMTI ALYTAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PUTINĖLIS“

 

Mokyklos pavadinimas: Alytaus lopšelis-darželis ,,Putinėlis“

Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo pedagogas.

Darbo krūvis: 0,75 etato

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

Kvalifikaciniai reikalavimai meninio ugdymo pedagogui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir įgijus muzikos mokytojo kvalifikaciją;
 • būti išklausius ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus;
 • būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 • išmanyti ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius ugdymo principus;
 • gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir   argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Darbo užmokestis 988-1145 Eur (neatskaičius mokesčių), atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

Dokumentus galima pateikti adresu Kalnėnų g. 2, LT-62324 Alytus, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ld@alytausputinelis.lt su nuoroda „Dėl laisvos meninio ugdymo mokytojo darbo vietos“.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2021 m. liepos 4 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną), šiuo adresu:

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“, Kalnėnų g. 2, LT-62324  Alytus.

Telefonas pasiteirauti  (8 315) 76 510, el.p. ld@alytausputinelis.lt. Kontaktinis asmuo: direktorė Genovaitė Grudzinskaitė.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuoti  asmeniškai.